Hotel Sharoum Inn 2

電子郵件查詢

郵件表格

1.查詢 內容輸入

請在下列表格輸入必要資訊,然後點擊「轉入確認頁」. *表示必須填寫欄.
中文姓名(代表者)*

※ 20 Characters or less

英文姓名(代表者)*

※ 40 Characters or less

電話號碼*

※ 20 Characters or less

e-mail帳號*

※ 80 Characters or less

注意事項

※ 3000 Characters or less

來自外國的電話

+81-138-22-3000

來自日本的電話

0138-22-3000

(24小時接待)

© 2012 SHAROUM INN 2